KONTAKT

SKLEP ONLINE

DROGERIE

O NAS

MAGAZINE

KATALOG

EDUKACJA

KARIERA

Aktualności

Konkurs Granat - rozstrzygnięcie

Czas na rozstrzygnięcie konkursu! Tytułowy kolor świetnie sprawdził się zarówno w typowo ... więcej >>

Fotorelacja - Beauty Fair - Katowice

W końcu nadszedł długo wyczekiwany dla Silcare weekend! W piątek 24.11.2017 odbyły się Mistrzostwa NAILPRO w Katowicach  ... więcej >>

Zbieraj punkciki na dziecięce buciki

Program lojalnościowy - Karta Stałego Klienta.

Regulamin programu lojalnościowego.

Zasady programu lojalnościowego   ... więcej >>

Konkurs - spot reklamowy

Nasi sprzedawcy po raz kolejny zaskoczyli nas, przygotowując świetne reklamy produktów Silcare. Prezentujemy Wam zwycięskie spoty ... więcej >>

Program lojalnościowy - Zbieraj naklejki na Rabat Wielki

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

w całości poświęconej programowi lojalnościowemu

Zbieraj punkciki na dziecięce buciki

pod adresem:

buciki.silcare.com

Regulamin programu lojalnościowego „Zbieraj punkciki na dziecięce buciki”

 

§ I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą „Zbieraj punkciki na dziecięce buciki”, zwanym dalej „Programem”, adresowanym do klientów drogerii firmowych stacjonarnych, zwanych dalej „drogeriami”, oraz wybranych punktów franczyzowych (załącznik nr 1). Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, reklamowania naklejek wydawanych w związku z zakupem produktów firmy Silcare.

2. Organizatorem Programu jest Silcare sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, zwana dalej „Organizatorem”, który zarządza Programem.

3. W Programie mogą brać udział klienci wszystkich drogerii oraz wybranych punktów franczyzowych, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę opiekunów prawnych, zwani dalej „Uczestnikami”.

4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, właściciele i pracownicy drogerii i punktów franczyzowych oraz ich rodziny.

5. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 18.09.2017 do 17.11.2017. Po tym czasie Naklejki przestaną być wydawane. Kupony z zebranymi Naklejkami będzie można wymienić do 30.11.2017.

6. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora, na stronach internetowych buciki.silcare.com i www.silcare.pl oraz w drogeriach firmowych i wybranych punktach franczyzowych.

7. Korzystając z Programu, Uczestnik akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.

8. Adres do korespondencji tradycyjnej z Organizatorem w sprawach związanych z Programem: Silcare sp. z o.o. sp. k., ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem „Program Lojalnościowy – Zbieraj punkciki na dziecięce buciki”. Adres do korespondencji elektronicznej: marketing@silcare.com.

 

 

 

§ 2. Warunki przystąpienia do programu

 

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest odebranie Karty Programu do zbierania naklejek.

2. Uczestnictwo w Programie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Udział w Programie jest dobrowolny.

4. Karta Programu dostępna jest w drogeriach i wybranych punktach franczyzowych.

5. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę otrzymania Karty Programu i pierwszej Naklejki Programu.

6. Wydawanie Kart Programu i naklejek Programu rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do Programu.

7. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z przedstawionym Regulaminem.

9. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie jego trwania.

 

 

 

§ 3. Karta uczestnika programu lojalnościowego

 

1. Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Programu do zbierania naklejek wraz z Zasadami (załącznik nr 2).

2. Karta Programu nie jest kartą rabatową, kredytową, bankomatową czy płatniczą.

3. Karta Programu wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie.

4. Uczestnik może wykorzystać Punkty wyłącznie w postaci zgromadzonych na Karcie Programu Naklejek w następujący sposób:

a) 15 Naklejek – wymiana na Buty LED bez konieczności dodatkowej zapłaty;

b) 5 Naklejek – zakup Butów LED w cenie 44,99 zł.

5. Istnieje kilka rodzajów Butów LED różniących się kształtem, kolorem oraz rozmiarem (Załącznik nr 4).

6. Po okazaniu Sprzedawcy Karty Programu z 5 lub 15 Naklejkami w wybranej Drogerii w ciągu 2  tygodni nastąpi dostarczenie przez Organizatora wybranych Butów LED do wskazanej Drogerii.

7. Organizator zastrzega, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że liczba Butów LED (w tym liczba ich rozmiarów) jest ograniczona.

8. Uczestnik Programu w dowolnym momencie trwania Programu może skorzystać z możliwości wymiany Karty Programu z zebranymi minimum 5 Naklejkami na Buty LED jednak nie później niż do dnia 30.11.2017.

 

 

 

§ 4. Naklejki programu lojalnościowego i ich wydawanie

 

1. Organizator przyznaje jedną Naklejkę za każde wydane 30 zł na produkty marki Silcare. Jeśli w skład zakupów wchodzi minimum jeden kosmetyk do pielęgnacji ciała z listy (załącznik nr 3), Uczestnik otrzymuje dodatkową Naklejkę.

2. Wymiana naklejek na gotówkę jest wykluczona.

3. Naklejki przyznawane są pod warunkiem dokonania pełnej wpłaty za zakupione towary.

4. Naklejki przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane 30 zł  odpowiada 1 naklejce. Jeżeli na paragonie znajdzie się minimum jeden kosmetyk do pielęgnacji ciała z listy, Uczestnik dostaje dodatkową Naklejkę. Przy zakupach, w których kwota paragonu to wielokrotność 30 zł, Uczestnik otrzymuje adekwatną liczbę naklejek, np. paragon 60 zł = 2 Naklejki Programu (+ minimum jeden kosmetyk do pielęgnacji na paragonie = 3 Naklejki Programu łącznie) itd.

5. Uczestnik, który zostanie wykluczony z Programu, traci zgromadzone Naklejki.

 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w Programie jest Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, w tym do wydłużenia bądź skrócenia okresu trwania Programu. O takiej zmianie Uczestnicy Programu zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach internetowych www.silcare.pl oraz buciki.silcare.com.

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Programu.

7. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z Organizatorem Programu pod numerem telefonu (+48) 95 722 75 74 wew. 23 (pon. - pt. w godz. 08:00-16:00).

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 18.09.2017 roku

 

 

Lista załączników do regulaminu.

 

1. Załącznik nr 1 – Lista punktów franczyzowych

2. Załącznik nr 2 – Zasady Programu Lojalnościowego

3. Załącznik nr 3 – Lista kosmetyków do pielęgnacji ciała

4. Załącznik nr 4 – Rodzaj i Rozmiar Butów LED

 

 © Copyright Silcare 2017