Kauzula RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SILCARE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), przy ul. Kostrzyńskiej 1, NIP 599-317-27-42

2. W sprawach związanych z ochroną danych można skontaktować się w następujący sposób: ochrona.danych@silcare.com

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, c i f RODO. Prawnie uzasadnione interesy polegają na marketingu bezpośrednim produktów i usług, badaniu preferencji w celu przygotowania ofert, produktów i usług dostosowanych do potrzeb, udzielaniu odpowiedzi na pytania lub wnioski, badaniu satysfakcji klientów w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podwykonawcy oraz dostawcy usług.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani też nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym świadczenia usług. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością nawiązania współpracy oraz kontaktu.